Wat is de missie van de Academie?

De Academie profileert zich op het snijpunt van onderwijs, onderzoek en cultuur.

De missie van de Academie werd vastgelegd in het decreet van 13 februari 1980:

 1. De Academie is een raadgevend lichaam voor het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering op het gebied van Nederlandse taal- en letterkunde.
 2. Ze biedt een trefpunt van samenwerking voor beoefenaars van Nederlandse taal- en letterkunde.
 3. Ze brengt een band tot stand tussen haar leden en de wetenschappers op het gebied van de Nederlandse taal- en letterkunde, litteratoren uit andere cultuurgemeenschappen en uit andere landen.
 4. Ze bevordert onderzoek en activiteiten binnen haar werkterrein, die slechts door samenwerking tot stand gebracht kunnen worden en die wegens hun omvang, duur en hoge kosten, de mogelijkheden of middelen van één persoon of één instelling te boven gaan.

   

Aandachtspunten

Meer nog dan vroeger wil de Academie opereren op het punt waar onderwijs, onderzoek en het culturele veld elkaar raken. In het hierna volgende overzicht worden enkele in het oog springende aandachtspunten uit het beleidsplan 2015-2019 kort toegelicht.

 1. Dynamische canon
  In samenwerking met het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) wil de Academie het voortouw nemen in het opstellen van een dynamische canon van de Nederlandse literatuur vanuit Vlaams perspectief. Zij ziet hierin een mogelijkheid om uitgavebeleid, leesbevordering en literatuuronderwijs op elkaar af te stemmen.
 2. Bewaarplaats van taalcorpora in een Instituut van het Nederlands
  De Academie wil een plaats aanbieden voor bestaande taalcorpora die elders tot stand kwamen en waarvan het voortbestaan binnen de instelling waar ze ontstaan zijn, onzeker is. In samenwerking met bestaande partners in België en Nederland wil de Academie meewerken aan een Vlaams instituut voor het Nederlands, dat dergelijke databestanden op duurzame wijze kan beheren.
 3. Schrijversverblijf
  De Academie start een experiment in samenwerking met Passa Porta en het VFL: tijdens de kantooruren stelt zij haar Torenpaviljoen open als schrijversverblijf.
 4. Digitale bedding voor brieven en egodocumenten: DALF
  Het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB), onderzoekscentrum van de Academie, zet verder in op een Digital Archive of Letters in Flanders, met het oog op de gestage groei van zijn digitale brievencorpus en de daaruit gegenereerde brievenedities.
 5. Standpunten en adviezen
  In het licht van de actualiteit rond taal en letteren, en ter advisering van de overheid, wil de Academie blijven inzetten op een rol als forum waar ideeën en opvattingen uitgewisseld, gedeeld en verfijnd worden.
 6. Professionaliseren van de externe communicatie
  Omdat de Academie een rol te spelen heeft in het taalbeleid en het geïntegreerde letterenbeleid, in taal- en literatuurstudie, wil zij meer werk maken van haar externe communicatie. Daarom is ze ook gestart met het aanleggen van een audiovisueel archief.
 7. Professionalisering van het uitgeverijbeleid
  De Academie zoekt voor haar uitgeefactiviteiten naar partnerschappen met wetenschappelijke uitgeverijen. Zo wil ze de productie en distributie van een deel van haar publicaties optimaliseren.
 8. Ontsluiting bibliotheek
  Met het oog op de toenemende integratie in grote overkoepelende zoeksystemen worden de catalogusgegevens van de bibliotheek uitgewisseld met collectieve initiatieven, zoals de online Catalogus van de Gentse Wetenschappelijke Bibliotheken (CaGeWeB).
 9. Open huis
  De Academie zet haar inspanningen voort om het waardevolle 18de-eeuwse academiegebouw te valoriseren en open te stellen voor het publiek. Ze organiseert eigen evenementen en maakt gastevenementen mogelijk.